زندگى در شرايط نت هيلفه ( كمك هاى

زندگى†در†شرايط†نت†هيلفه†( كمك†هاى اظطرارى†) در†سوئيس وقتى†كه†كيس†شما†به†عنوان†پناهنده†در†كشور سوئيس†رد†ميشود†و†شما†نگاتيو†ميگيريد†بعد†از طى†مراحلى†به†شما†اعلام†ميشود†كه†شما†بايد . كشور†سوئيس†را†ترك†كنيد و†اگر†شما†واقعن†شرايط†ترك†كشور†را†نداشته باشيد†به†ناچار†مجبور†ميشويد†در†اينجا†بمانيد و†در†واقع†زندگى†با†شرايط†خيلى†سخت†پيش .روى†شما†قرار†ميگيرد من†يك†پناهجوى†ايرانى†هستم†كه†در†كشور سوئيس†در†شهر†لوتسرن†و†در†شرايط Nothilfe ( زندگى†( كمك†هاى†اضطرارى . ميكنم ميتوانم†به†صراحت†بگويم†كه†ادامه†زندگى†در اين†شرايط†گاهن†بشدت†درد†آور†و†تحقير كنندست†. اما†ما†مجبوريم†و†محكوميم†به تحمل†, زیرا†نمیتوانیم†به†کشور†خود†به†دلایلی . كه†داريم†باز†گردیم ميخواهم†کمی†به†قسمت†بيمه†درمانى …

زندگى در شرايط نت هيلفه ( كمك هاى Weiterlesen