زندگى در شرايط نت هيلفه ( كمك هاى

زندگى†در†شرايط†نت†هيلفه†( كمك†هاى

اظطرارى†) در†سوئيس

وقتى†كه†كيس†شما†به†عنوان†پناهنده†در†كشور

سوئيس†رد†ميشود†و†شما†نگاتيو†ميگيريد†بعد†از

طى†مراحلى†به†شما†اعلام†ميشود†كه†شما†بايد

. كشور†سوئيس†را†ترك†كنيد

و†اگر†شما†واقعن†شرايط†ترك†كشور†را†نداشته

باشيد†به†ناچار†مجبور†ميشويد†در†اينجا†بمانيد

و†در†واقع†زندگى†با†شرايط†خيلى†سخت†پيش

.روى†شما†قرار†ميگيرد

من†يك†پناهجوى†ايرانى†هستم†كه†در†كشور

سوئيس†در†شهر†لوتسرن†و†در†شرايط

Nothilfe ( زندگى†( كمك†هاى†اضطرارى

. ميكنم

ميتوانم†به†صراحت†بگويم†كه†ادامه†زندگى†در

اين†شرايط†گاهن†بشدت†درد†آور†و†تحقير

كنندست†. اما†ما†مجبوريم†و†محكوميم†به

تحمل†, زیرا†نمیتوانیم†به†کشور†خود†به†دلایلی

. كه†داريم†باز†گردیم

ميخواهم†کمی†به†قسمت†بيمه†درمانى

Nothilfe Situation بپردازم

ميخواهم†از†خودم†بگويم†و†از†زندگی†اين†٤

…. سال†در†اين†شرايط

نميدانم†دقيقن†كه†در†شهرهاى†ديگر†مراحل

قانونى†چگونه†است†ولى†در†شهرى†كه†من†در†آن

زندگى†ميكنم†بدينگونست†كه†وقتى†من†مريض

ميشم†مثلن†در†روز†جمعه†بايد†تا†روز†سشنبه†كه

سوسيال†آمت†،†باز†ميشود†صبر†كنم†تا†بتونم†از

مسئول†مربوطه†اجازه†رفتن†( البته†بصورت

كتبى) به†بهدارى†را†بگيرم†… تازه†اين†بخش

اول†از†مراحل†است

گاهى†مسئول†مربوط†به†اين†امر†… خودش

تشخيص†ميدهد†كه†ايا†فرد†نياز†به†درمانگاه†و

درمان†دارد†يا†نه

اگر†تشخيص†منفى†باشد†كه†شما†كارى†براى

مخالفت†نميتوانيد†انجام†دهيد

بايد†بپذيريد†و†ان†مكان†را†ترك†كنيد

و†اگر†تشخيص†مثبت†باشد†و†حال†شما†بقدرى

بد†باشد†كه†نتوانند†ناديده†بگيرنند†به†شما†ي

برگه†با†يك†كد†بيمه†درمانى†كه†براى†همه†كسانى

كه†در†شرايط†نوت†هيلفه†هستند†مشترك†است

ميدهند†،†انگاه†شما†ميتوانيد†با†ان†برگه†فقط†و

فقط†به†درمانگاه†پايين†بانهوف†لوزرن†مراجعه

كنيد. بخش†ديگر†برخورد†پرسنل†همان

. درمانگاه†است

شما†مراجعه†ميكنيد†و†ميگوييد†كه†ترمين†براى

دكتر†ميخواهيد†انها†در†ابتدا†مشكلتان†را

ميپرسند†بعد†از†شما†بيمه†درمانى†تان†را

ميخواهند

شما†با†خجالت†ان†برگه†را†تحويلشان†ميدهيد†و

ميگوييد†كه†در†شرايط†كمك†هاى†اضطرارى

هستيد†و†به†ناگهان†رفتار†ها†با†شما†تغيير

ميكند

روزى†را†بخاطر†مى†اورم†كه†بعد†از†تحمل†چند

روز†درد†( گلو†درد†سرفه†تب†فشار†پايين†) روزى

كه†سوسيال†باز†بود†و†بعد†از†گرفتن†ان†برگه

كاغذ†و†بعد†از†مراجعه†به†درمانگاه†و†دقيقن†٣

ساعت†انتظار†دكتر†من†را†وزيت†كرد†و†با

برخورد†سرد†و†تحقيير†آميز†كه†ان†لحظه†حس

كرده†بودم†يك†انسان†جزامى†هستم†و†با†پرسيدن

سوالهاى†تحقيير†آميز†از†جمله†اينكه†ايا†به

حمام†ميرويد†ايا†موهايتان†شپش†ندارد†؟†در

نهايت†يك†پماد†و†يك†بسته†قرص†نعناع†بهم

دادند†،†من†با†تعجب†پرسيدم†فقط†همين†اما†من

بشدت†گلو†درد†دارم†و†ايشان( دكتر†محترم†) به

من†توصعه†كردن†كه†بيشتر†چاى†بنوشم†تا†بهتر

شوم

بخاطر†رفتار†غير†عادلانه†اى†كه†با†من†شد

كنجكاو†شدم†و†سعى†كردم†بيشتر†پرسجو†كنم†و

ببينم†كه†ايا†دوستان†ديگرم†كه†در†اين†شرايط

!هستن†هم†اين†گونه†مشكلات†را†دارند†؟

در†نهايت†متوجه†شدم†كه†من†تنها†نيستم†و

خيليها†تجربه†مشترك†داشتند

رفتار†برخى†از†پرستارها†و†حتا†دكترها†با†ما

خيلى†متفاوت†تر†از†انسانهايي†با†شرايط†عادى

بود

خيلى†از†انسانهايي†كه†مهاجرت†ميكنند†بصورت

اجبارى†اين†انتخاب†را†انجام†داده†اند†و†چه

بسا†اينكه†شايد†در†كشور†خودشان†زندگى

خوبى†داشته†اند

( و†هم†اکنون†که†ما†در†شرایط†کرونا†( کویت†۱۹

قرار†داریم†بخاطر†به†همراه†نداشتن†کارت†بیمه

درمانی†نمی†توانیم†به†داروخانه†مراجعه†کنیم†و

چیپ†تست†کرونا†که†به†هر†فرد†۵†عدد†در†ماه

تعلق†م†یگیرد†درخواست†کنیم†به†نوعی†بنظر

م†یرسد†که†ما†جز†انسا†نهای†این†محیط†حساب

.نمیشویم

من†خيلى†از†قوانين†و†شرايط†در†كشور†سوئيس

مطلع†نيستم†و†آگاهى†چندانى†به†قوانين

… ندارم

ولی†میدانم†در†بسیاری†از†شهرها†به†هر†فردی

که†در†شرایط†کمک†های†اضطرای†قرار†دارند†از

۸†تا†۱۰†فرانک†سوئیس†تعلق†م†یگیرد†و†در

برخی†از†شهرها†هم†فقط†به†افراد†بونهایی†برای

خرید†م†یدهند†که†فقط†شامل†مواد†خوراکی

م†یشود†( و†اگر†آن†فرد†نیاز†به†پوشاک†داشته

باشد†باید†بدنبال†آن†در†کلیساها†یا†جاهایی†که

لباسهای†دست†دوم†و†نه†آنقدر†قابل†استفاده

بگردد†! آیا†کسی†م†یتواند†در†کشور†گرانی

همانند†سوئیس†با†این†مبلغ†در†روز†زندگی

کند†!؟†و†شاید†اینجا†سوالی†مطرح†شود†که†چرا

اینگونه†افراد†کار†نمیکنند†که†بتوانند†نیازهای

خود†را†فراهم†کنند†؟†و†من†جواب†این†سوال†را

به†شما†میگویم

چون†افرادی†که†زیر†نظر†کمک†های†اضطرای

هستند†اجازه†کار†ندارند†! اجازه†کلاس†زبان

رفتن†ندارند†؟†اجازه†دوره†دیدن†در†هیچ†رشت†های

را†ندارند†!! چگونه†یک†انسان†م†یتواند†در†چنین

شرایطی†خوشحال†باشد†؟†و†به†راستی†اگر†آن

فرد†قادر†به†برگشت†بود†آیا†همچنان†به†زندگی

سختی†که†در†اینجا†دارد†ادامه†میداد†؟†و†شاید

جالب†تر†این†است†که†بگویم†در†برخی†از

شهرها†برای†افراد†زیر†نظر†کمک†های

اضطراری†جریمه†های†سنگین†در†نظر†گرفته

م†یشود†که†یا†باید†آن†را†پرداخت†کنند†یا†اگر

نمیتوانند†به†زندان†بروند†! وقتی†شما†اجازه†کار

ندارید†و†نمیتوانید†عملن†کاری†را†انجام†دهید

چگونه†م†یتوانید†جریمه†در†نظر†گرفته†شده†که

عمدتا†بالای†هزار†فرانک†سوئیس†است†را

پرداخت†کنید†!؟†من†هم†اتاقی†داشتم†از†کشور

ایتیپه†که†نصف†سال†را†همیشه†در†زندان†بود

( یک†زن†میان†سالی†که†وقتی†از†خاطراتش

تعریف†میکرد†محیط†هم†میتوانست†برایش†گریه

کند†! او†تعریف†میکرد†که†هم†بندیهایش†حتا

جرمشان†قتل†بوده†و†او†بدون†هیچ†گناهی†فقط

بجرم†اینکه†پناهنده†ای†است†که†پرونده

پناهندگیش†رد†شده†و†بخاطر†مشکلاتی†که

جانش†را†به†خطر†نیانداخت†قادر†به†بازگشت

نبود†در†زندان†بود†با†هزاران†مشکل†روحی†که

هر†روزه†با†آن†مشکلات†دست†به†گریبان†بود†…

من†نگران†خودم†یا†حتا†او†یا†بزرگترها†آنقدری

نیستم

ولى†گاهى†بشدت†نگران†ميشوم†براى†كودكى†كه

در†اين†شرايط†در†حال†رشد†كردن†است†! ايا

ان†كودك†اين†تفاوت†رفتارى†را†متوجه†نمى

شود†؟†كودكان†در†شرايط†كمك†هاى†اضطرارى

كنار†والديشان†در†يك†اتاق†زندگى†ميكنند†اگر

فقط†همراه†مادر†يا†پدرشان†باشند†باز†ممكن

است†در†كمپى†باشند†كه†در†هر†اتاقش†چند†نَفَر

باشند†و†انها†همراه†پدر†يا†مادرشان†در†اتاقى

. كه†افراد†ديگر†هم†هستند†زندگى†كنند

يعنى†بصورت†عملى†انها†هيچ†فضاى†خصوصى

براى†خود†ندارند†و†خانواده†ندارند!

و†ممكن†است†در†مدرسه†بين†همكلاسى†ها†حتا

در†خيابان†يا†وقتى†بيمار†ميشوند†در†بهدارى

بصورت†مدام†بارها†و†بارها†شاهد†اين†تفاوت†و

فرقى†كه†جامعه†بين†انها†و†انسانهاى†عادى

ميگذارد†بشوند†! به†راستى†انها†چگونه†در

اينگونه†جوامع†رشد†ميكنند†؟†ايا†انها†بصورت

انسانهاى†عادى†ميتوانند†فكر†و†هدف†و†اينده

اى†روشن†و†نرمال†داشته†باشند†؟

Über Somi Sanayeh

Somi Sanayeh ist in Gilan Iran geboren. Sie hat einen Sohn und seit 2016 wohnt sie in der Schweiz. In Iran arbeitete sie als Schneiderin und jetzt als Kinderbetreuung und Köchin. Bei Lucify.ch teilt sie ihre sozial-politische Ideen und Gedanken, sowie ihre Erfahrungen, mit.

Alle Beiträge anzeigen von Somi Sanayeh

Schreibe einen Kommentar