مشارکت مهاجران در انتخابات

عکس چپ: اگهس کافه کسموپلیس
عکس راست: یانتیه دانیلسیک و کریستین متسگر از کافه کسموپلیس

در تاریخ 20 اکتبر 2019 در سوییس انتخابات پارلمانی برگزار میشود. این موضوع انگیزه برنامه و فعالیتهای زیادی در سوییس شده است. در همین رابطه برنامه فکس موندی از رادیو رابع

در تاریخ اول اکتبر به موضوع “ انتخابات و مهاجران“ پرداخت. فوکس موندی در این برنامه، به همراه چهار مهمان خود در استودیو گفتگوی جذابی انجام داد

یانتیه دانیلسیک و کریستین متسگر از کافه کسموپلیس > wirallesindbern.ch

ایزابل سوبیتا ازایتیگن

حسیم سانکار، عضو و کاندید پارلمان ملی سبزها

.من بخشی از این گفتگوی طولانی را انتخاب کردم که صحبتهای یانتیه دانیلسیک و کریستین متسگر از کافه کسموپلیس است

 

 

کافه کسموپلیس در تاریخ 25 اگوست یک برنامه درباره انتخابات ملی برگزار کرد و انها برنامه بعدی در تاریخ 13 اکتبر با همین موضوع به عنوان یک دفتر انتخاباتی برگزار میکنند. که از این طریق کسانی که حق رای دارند، این حق را با اشخاصی که حق رای در اختیار ندارند تقسیم کنند.

کافه کسموپلیس بسیار خوشحال است که میزبان تعداد زیادی شرکت کننده در دفتر انتخاباتی خود در تاریخ 13 اکتبر است. و صمیمانه از همه دعوت میکند “ به  جشنواره دمکراسی ضد انحصاری“

شما چه نظری دارید؟ من حتما در این برنامه شرکت میکنم، شما چطور؟

Über Mahtab Taemeh

Mahtab stammt aus Iran und hat in Teheran persische Literatur studiert. Während ihres beruflichen Werdeganges hat sie als Sendeleiterin und Produzentin bei Radio Teheran und dem iranischen Nationalradio sowie als Reporterin und Autorin bei mehreren Zeitungen gearbeitet. Ausserdem war sie mehrere Jahre an der Kunst Akademie und Kulturerbe-Organisation in der Forschung tätig. 2015 hat sie ihr Land infolge der politischen Situation verlassen und ist mit ihrem Sohn in die Schweiz geflüchtet. Hier engagiert sie sich in verschiedenen Projekten. Zurzeit führt Mahtab einen Stadtrundgang bei StattLand, ist Moderatorin der Sendung vox mundi bei Radio Rabe und seit Juli 2019 Sendeleiterin der Sendung Torfehaye Javidan.

Alle Beiträge anzeigen von Mahtab Taemeh

Schreibe einen Kommentar

مشارکت مهاجران در انتخابات

در تاریخ 20 اکتبر 2019 در سوییس انتخابات پارلمانی برگزار میشود. این موضوع انگیزه برنامه و فعالیتهای زیادی در سوییس شده است. در همین رابطه برنامه فکس موندی از رادیو رابع در تاریخ اول اکتبر به موضوع “ انتخابات و مهاجران“ پرداخت. فوکس موندی در این برنامه، به همراه چهار مهمان خود در استودیو گفتگوی جذابی انجام داد.

یانتیه دانیلسیک و کریستین متسگر از کافه کسموپلیس > wirallesindbern.ch

ایزابل سوبیتا ازایتیگن

حسیم سانکار، عضو و کاندید پارلمان ملی سبزها

.من بخشی از این گفتگوی طولانی را انتخاب کردم که صحبتهای یانتیه دانیلسیک و کریستین متسگر از کافه کسموپلیس است

 

 

کافه کسموپلیس در تاریخ 25 اگوست یک برنامه درباره انتخابات ملی برگزار کرد و انها برنامه بعدی در تاریخ 13 اکتبر با همین موضوع به عنوان یک دفتر انتخاباتی برگزار میکنند. که از این طریق کسانی که حق رای دارند، این حق را با اشخاصی که حق رای در اختیار ندارند تقسیم کنند.

کافه کسموپلیس بسیار خوشحال است که میزبان تعداد زیادی شرکت کننده در دفتر انتخاباتی خود در تاریخ 13 اکتبر است. و صمیمانه از همه دعوت میکند “ به  جشنواره دمکراسی ضد انحصاری“

شما چه نظری دارید؟ من حتما در این برنامه شرکت میکنم، شما چطور؟

Über Mahtab Taemeh

Mahtab stammt aus Iran und hat in Teheran persische Literatur studiert. Während ihres beruflichen Werdeganges hat sie als Sendeleiterin und Produzentin bei Radio Teheran und dem iranischen Nationalradio sowie als Reporterin und Autorin bei mehreren Zeitungen gearbeitet. Ausserdem war sie mehrere Jahre an der Kunst Akademie und Kulturerbe-Organisation in der Forschung tätig. 2015 hat sie ihr Land infolge der politischen Situation verlassen und ist mit ihrem Sohn in die Schweiz geflüchtet. Hier engagiert sie sich in verschiedenen Projekten. Zurzeit führt Mahtab einen Stadtrundgang bei StattLand, ist Moderatorin der Sendung vox mundi bei Radio Rabe und seit Juli 2019 Sendeleiterin der Sendung Torfehaye Javidan.

Alle Beiträge anzeigen von Mahtab Taemeh

Schreibe einen Kommentar